Masaż Dotyk Motyla


Regulamin dostarczenia usługi

Dane rejestrowe:

Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber

Ul. Nadwiślańska 52

05-101 Skierdy

REGON:383482928

NIP:537-229-06-17

Poniżej znajduje się regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie korespondencji na adres biuro@klinikabiozdrowia.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Operator Płatności – Przelewy24

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny jest pod adresem https://klinikabiozdrowia.pl/regulaminszkolenia

5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://klinikabiozdrowia.pl/sklep

6) Formularz zgłoszenia- formularz dostępny pod adresem https://klinikabiozdrowia.pl/masaz-dotyk-motyla-3

7) Sprzedawca – Katarzyna Żuber, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber, z siedzibą w Skierdach, NIP 537-229-06-17

8) Szkolenie- Szkolenie Masaż Dotyk Motyla

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Formularza, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego lub wskazanej przez niego osoby niniejszą usługę stacjonarnie na terenie Warszawy i Skierd lub w innym zaakceptowanym przez Sprzedawcę i Kupującego miejscu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Formularza, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Poprzez Formularz zgłasza się zainteresowanie Usługą w postaci Szkolenia Masaż Dotyk Motyla realizowanej stacjonarnie. 

5. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym na podane w Formularzu dane kontaktowe w celu realizacji usługi

6. Kupujący, wypełniając Formularz zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy 

8. Wszystkie ceny podane są cenami brutto.


§ 3

Realizacja usługi

1. Za pośrednictwem zapisu przez Formularz zgłoszenia Sprzedający oferuje usługę w postaci przeprowadzenia Szkolenia, która wykonywana jest stacjonarnie.

2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego stacjonarnie na terenie Polski a w szczególności Warszawy i Skierd. 

3. Realizacja usługi odbywa się w określonym terminie, którego wyboru Kupujący dokonuje wypełniając Formularz zgłoszenia.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni profesjonalnego przekazania informacji związanej z realizacją Szkolenia oraz jego praktyczną nauką. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach.

6. Kupujący zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniał żadnych materiałów szkoleniowych oraz nagrań otrzymanych na Szkoleniu.

7. Wszelkie reklamacje  Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@klinikabiozdrowia.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.


§ 4

Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1) wybrać termin Szkolenia poprzez zaznaczenie odpowiedniej części Formularza zgłoszenia

2) zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności– akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

2) wypełnić Formularz zgłoszenia, podając dane niezbędne do kontaktu w celu realizacji zamówienia;

4) Kliknąć w przycisk „WYŚLIJ”.

2. Opłaty za szkolenie dokonuje się przelewem na dane podane drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszenia lub po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą- gotówką na miejscu w dniu Szkolenia

3. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę, ma obowiązek poinformować o tym Sprzedającego przed dokonaniem płatności kontaktując się poprzez adres mailowy: biuro@klinikabiozdrowia.pl podając w mailu pełne dane do faktury. Faktura wysyłana jest Kupującemu na adres e-mail.


§ 5

Realizacja usługi odbywa się w dacie, godzinach, i miejscu ustalonym dla danego spotkania. Informacje o dacie, godzinach i miejscu szkolenia Kupujący otrzymuje najpóźniej na 7 dni przed realizacją Szkolenia na adres mailowy podanych podczas wypełniania Formularza zgłoszenia. Wybiera wówczas również datę Szkolenia, w którym chce wziąć udział.


§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.


§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://klinikabiozdrowia.pl/polityka-prywatnosci


§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 9

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2021r.


Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber

ul. Nadwiślańska 52, 05-101 Skierdy

NIP: 537 229 06 17

 

 

Zadzwoń: +48 798 144 588 lub napisz: biuro@klinikabiozdrowia.pl