Masaż Dotyk Motyla


INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług KLINIKI BIOZDROWIA Katarzyna Żuber.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest KLINIKA BIOZDROWIA Katarzyna Żuber z siedzibą w Skierdach przy ulicy Nadwiślańskiej 52, NIP 5372290617, Regon 383482982. Dane kontaktowe placówki nr telefonu : 798-144-588, email biuro@klinikabiozdrowia.pl.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Administrator wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba odpowiedzialna za obsługę i przetwarzanie danych osobowych jest dostępna pod numerem 798-144-588 lub pod adresem email: biuro@klinikabiozdrowia.pl

Firma przetwarza Pani/Pana dane adresowe w następujących celach:


1. poinformowania o ofercie produktowej i o zmianach w ofercie produktowej celem przedstawienia korzystnej oferty cenowej na podstawie art.6 ust.1 pkt (a.

2. działaniach promocyjnych i szkoleniowych firmy celem prezentacji nowych możliwości rozwiązań prozdrowotnych na podstawie art.6 ust.1 pkt (a.

3. działaniach marketingowych poprzez wysyłkę e maila lub smsa na podstawie art.6 ust.1 pkt (a.

4. działaniach marketingowych poprzez wysyłkę newsletter na podstawie art.6 ust.1 pkt (a.

5. poinformowania o zmianach w zakresie prowadzonej działalności w zakresie osobowym lub produktowym

6. przypomnieniu o umówionej wizycie, umówieniu, odwołaniu, zmianie terminu wizyty.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Pani/ Pana dane adresowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. powyższym celów przetwarzania:

a/ w zakresie działań marketingowych placówki i informowania o nowych produktach, szkoleniach i zmianach ofertowych wizyt przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji placówki ;

b/dane dotyczące newslettera usuwane będą po anulowaniu subskrypcji .

 

W związku z przetwarzaniem przez Klinikę Biozdrowia Katarzyna Żuber danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a/prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia 

b/prawo do sprostowania danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia

c/prawo do usunięcia danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia

d/prawo do ograniczenia przetwarzania danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia

e/prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia

f/prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(a. Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym wybranym momencie pracy placówki, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług oferowanych przez Klinikę Biozdrowia Katarzyna Żuber i utrzymanie kontaktu z klientem. Klinka Biozdrowia Katarzyna Żuber pobiera od Pani/ Pana niezbędną ilość danych potrzebnych do realizacji usług zgodnych z wybraną przez Panią/Pana ofertą.

Klient zapisując się do newslettera:

a/ wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną na wskazany adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną od Sprzedawcy

b/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę

c/ wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne przez Sprzedawcę.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient poprzez zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Administratora KLINIKĘ BIOZDROWIA Katarzyna Żuber w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Rozporządzenia i świadczonych na podstawie regulaminu usług.

Klient wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie jego danych osobowych przez KLINIKĘ BIOZDROWIA Katarzyna Żuber w celu komunikacji, możliwości informowania o usługach firmy KLINIKA BIOZDROWIA Katarzyna Żuber oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. usług, informacji o ofercie handlowej, promocjach, szkoleniach jak również wszelkich operacjach niezbędnych do prawidłowego korzystania z usług KLINIKI BIOZDROWIA Katarzyna Żuber.

Jednocześnie oświadcza, że wie iż  jego zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mu możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mu przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano go o warunku możliwości jej rozliczalności. Został również poinformowany o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@klinikabiozdrowia.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Nadwiślańska 52, 05-101 Skierdy.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie (pozostawione za pośrednictwem strony),

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe: 

* adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa informacje o bieżących artykułach, szkoleniach i promocjach, 

* nr telefonu- w celu potwierdzenia zainteresowania ofertą, zarezerwowania daty spotkania lub odwołania/zmiany daty spotkania, 

* imię dla ułatwionej komunikacji.

 

Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber

ul. Nadwiślańska 52, 05-101 Skierdy

NIP: 537 229 06 17

 

 

Zadzwoń: +48 798 144 588 lub napisz: biuro@klinikabiozdrowia.pl